nivala konsultation AB

tror på ett eklektiskt förhållningssätt, vilket bland annat betyder att teorier och metoder väljs och appliceras efter vad som kan vara mest verkningsfull i en specifik situation. Dock har den systemteoretiska teorin kommit att influera arbetet i stor utsträckning.
Systemteori är en teori som ser allt mänskligt handlande och mänskliga problem som något som sker och uppstår i ett samspel mellan människor och som inte kan förklaras av den enskilda individens inneboende egenskaper. Vi blir således till i våra realtioner. Ett systemtänkande handlar om att förstå världen i termer av helheter, relationer, funktioner, sammanhang och mönster. Vi påverkar och påverkas ständigt av vårt sammanhang och vi är alltid en del av en större helhet.

Inom systemteorin använder man sig av cirkulära och reflekterande frågor och genom att inta en nyfiken och utforskande position, skapas hos den handledde/coachade ett kreativt och reflektivt tänk där nya berättelser och nya infallsvinklar kan skapas.