nivala konsultation AB

erbjuder psykoterapi - individualterapi och parterapi. Samtalsmetodiken är av systemisk karaktär med influenser av den kognitiva beteendeterapin och narrativ terapi. Vi arbetar med CFT-Compassion Fokuserad Terapi. 
Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är välutbildad och arbetar på väl beprövat sätt. Den legitimerade psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen.

Samtalen kan vara både processinriktade och lösningsfokuserade. Samtalen inriktas på resurser och möjligheter framför problem.

  • Psykoterapi - när du känner att du behöver förändra ditt livsmönster eller hantera en ansträngd livssituation, när du känner att du behöver utvecklas och finna din rätta potential, när du behöver utforska dina drivkrafter eller när du behöver navigera din livskompass.
    Psykoterapi som behandling vid exempelvis depression, stresstillstånd, ångest eller oro har väl dokumenterad effekt. Terapin syftar till att öka det egna medvetandet om dig själv och ditt sammanhang samt att bygga upp den egna repertoaren av strategier och förhållningssätt för att lättare kunna navigera vidare i livet. Nivala konsultation arbetar bland annat med CFT - Compassion Focused Therapy som är en integrativ terapiform som baseras på bland annat inlärningsteori, affektteori och anknytningsteori. Läs mer om CFT här
  • Parterapi - när du och din partner upplever att ni "kört fast" i ett mönster ni har svårt att ta er ur eller när ni upplever att ni har svårigheter att kommunicera med varandra. Samtalen syftar till att erbjuda ett forum där ni får möjlighet att kommunicera era upplevelser och skapa en grund för ökad förståelse och acceptans  för varandra, samt att finna gemensamma samskapande strategier som kan hjälpa er att lösa det som försvårar er relation. Samtalen utgår från en systemiskt och beteendeterapeutisk arbetsmodell med en grundstruktur från Integrative Behavioural Couple Therapy - IBCT. https://youtu.be/4U8vCqYqWEw